REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu www.martasikorska-mairet.com;

2. Strona/Serwis – strona internetowa: www.martasikorska-mairet.com, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne, w tym prowadzi Sklep;

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.martasikorska-mairet.com, będący częścią Strony, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu Towarów dostępnych w Sklepie;

4. Sprzedawca/Usługodawca – Marta Sikorska-Mairet, reprezentowana przez Urszulę Sikorską, prowadzącą działalność nierejestrowaną, ul. Lokajskiego 16 m. 12, 02-793 Warszawa;

5. Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sklep lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie Serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez Sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym;

6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu;

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Towarów dostępnych w Sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

8. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;

9. Towar/Produkt – produkt (Treść cyfrowa bez nośnika) oferowany do sprzedaży w Sklepie.

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy Regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Strony internetowej: www.martasikorska-mairet.com, określający zasady i warunki korzystania z usług Serwisu na rzecz Użytkowników.
 2. Asortyment Towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje:
 3. sprzedaż produktów cyfrowych
 1. Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym Towarze na stronie Serwisu.
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest Usługodawca.
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
 1. poczty e-mail: kontakt@martasikorska-mairet.com
 2. telefonicznie: 602-680-079.
 1. Dostęp do usług Serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 2. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać na adres mailowy Sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazany w pkt. 5 powyżej.
 3. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w jego treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty, etc.
 5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Produktów, usługodawców usług dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Korzystanie z wszelkich treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności ich powielanie i rozpowszechnianie, dozwolone jest jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385¹ do 385³), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, a które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: bloga autorskiego o charakterze literackim oraz sklepu internetowego.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:
 1. w ramach sklepu internetowego: sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Marty Sikorskiej-Mairet – usługa płatna; sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy – usługa płatna;
 2. publikacji komentarzy/opinii – usługa bezpłatna;
 3. formularz kontaktowy – usługa bezpłatna.
 4. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
 1. urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone, itp.) z połączeniem internetowym,
 2. zainstalowaną przeglądarkę internetową,
 3. aktywny adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie.
 4. w przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, epub, mobi, docx, xlsx, mp3, mp4 lub innym konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
 1. W przypadku niespełniania przez urządzenie lub oprogramowanie osoby korzystającej z Serwisu wymagań technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 2. Sprzedawca nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik korzystający z Serwisu ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

Art. 4 [Sklep internetowy]

 1. [Składanie zamówień]:
 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu.
 2. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
 5. Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
 6. Usługodawca realizuje zamówienie poprzez wysłanie zakupionej publikacji na adres e-mailowy podany przy składaniu zamówienia.
 7. [Dokonywanie płatności]
 1. Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) kartą kredytową/kartą debetową lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy. Płatności online, o których mowa w pkt. (1) realizowane są za pośrednictwem WooCommerce Payments;
 2. W tytule przelewu Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę oraz nr zamówienia (otrzymanego od Sprzedawcy w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia złożonego poprzez formularz zamówienia dostępny w Serwisie). Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia;
 3. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 4. [Dostawa/Odbiór towaru]
 1. Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe bez nośnika zapisane w popularnych formatach.
 2. Zakupione i opłacone treści są udostępniane każdemu użytkownikowi poprzez pocztę elektroniczną niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba, że strony postanowiły inaczej. Treść cyfrową bez nośnika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi albo fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Użytkownik lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się z Usługodawcą.
 4. [Pozostałe informacje]
 1. Ceny podane na Stronie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Po prawidłowym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
 2. W przypadku zakupu produktów wirtualnych i treści cyfrowych koszty dostawy nie występują.
 3. Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 4. Sprzedawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkowników podanych w trakcie procesu składania zamówienia. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 6. Sklep ma prawo do:

a) zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,

b) wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,

c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,

d) wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.

 1. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie 6 nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia i w konsekwencji do jego anulowania, jeśli: (a) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji lub (b) nie opłaciłeś zamówienia w terminie. W przypadku anulowania zamówienia z w/w przyczyn, które zostało już opłacone – Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu dokonanej opłaty w takiej samej formie i na ten sam rachunek/kartę płatniczą z którego dokonano zapłaty, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania.

Art. 5 [Prawa konsumenta]

 1. Postanowienia art. 5 – 7 poniżej, mają zastosowanie względem Konsumentów oraz podmiotów korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca względem osób i podmiotów innych niż w ust. 1 powyżej, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy lub obowiązujących przepisów prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Art. 6 [Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu Produktu (Treści cyfrowej bez nośnika) jako Konsument, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej bez nośnika, w terminie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych, jeśli Konsumentpobierze zakupiony plik cyfrowy lub odtworzy produkt wirtualny na stronie serwisu przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Konsument każdorazowo pobierając plik cyfrowy w formie pliku lub odtwarzając produkt wirtualny na stronie Serwisu przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi, który nie pobrał pliku cyfrowego lub nie odtworzył produktu wirtualnego na stronie Serwisu przed upływem 14 dni od zakupu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 5. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub wiadomość w formie papierowej z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.
 6. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych produktów.
 8. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś). Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.
 9. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 7 [Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową]

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Domniemania określone w ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania, jeżeli:
 1. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
 2. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 3. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
 1. Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 2. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany towaru,
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 7. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:
 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 2. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 2. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,
 3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 1. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 2. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne związane z niezgodnością treści cyfrowej z umową, w tym zgłoszenia żądania obniżenia ceny oraz realizacja uprawnienia do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowej może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy: Marta Sikorska-Mairet, ul. Lokajskiego 16 m. 12, 02-793 Warszawa lub na adres e-mail kontakt@martasikorska-mairet.com.

Art. 8 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług możecie kierować mailowo na adres: kontakt@martasikorska-mairet.com lub w formie pisemnej na adres Marta Sikorska-Mairet, ul. Lokajskiego 16 m. 12, 02-793 Warszawa.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych zobowiązany jesteś podać:
 1. dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
 2. dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli zidentyfikować transakcję,
 3. powód reklamacji, a w przypadku gdy powołujesz się na wady fizyczne towaru, także dokumentację fotograficzną wad,
 4. Twoje żądania
 5. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązany jesteś podać:
 1. dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
 2. opis powodów reklamacji,
 3. Twoje żądania, propozycje lub wnioski.
 1. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub w formie pisemnej.
 2. Postanowienia szczególne względem Konsumentów:
 1. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
 2. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 3. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 4. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 5. Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 9 [Komentarze]

 1. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Serwisu umożliwia Użytkownikowi dodawanie komentarzy/opinii.
 2. Użytkownik Serwisu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Treści tworzone przez Użytkowników powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

– wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Sklepu internetowego, wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,

– treści propagujących przemoc, treści drastycznych bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,

– treści naruszających dobra osobiste (w tym wizerunek) lub prawa autorskie osób trzecich,

– treści o charakterze pornograficznym.

 1. Niedozwolone jest zamieszczenie w Serwisie linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 2. Użytkownik poprzez umieszczanie danych, komentarzy/opinii lub innych treści w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Sprzedawcę na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz jego promocji i reklamy, a także promocji i reklamy Produktów przez czas nieokreślony.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy/opinii umieszczanych w Serwisie, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby komentarze/opinie pochodziły od klientów, którzy używali towaru lub go nabyli.

Art. 10 [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Użytkownik, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. oraz http://www.rzu.gov.pl, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. W przypadku świadczenia usług na rzecz Konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

Art. 11 [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.martasikorska-mairet.coml/polityka-prywatnosci.

Art. 12 [Postanowienia końcowe]

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być dostarczany drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
 6. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2023 r.

Art. 13 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.